In The Last Days

Perilous Time will Come

 

By: Ptr. Alfredo Inso

 

 

2 Timothy 3:1-9

1.     Apan sabta kini, nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabut ang mga panahon nga malisud.

2.     Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambogiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalus, dili diosnon,

3.     walay pagbati sa paghigugma, dili malokmay, tigbutangbutang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo,

4.     mabudhion, madalidalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinoon,

5.     nga nagabaton sa dagway sa tinoohan apan nagapanghimakak sa gahum niini. Likayi kining maong mga tawhana.

6.     Kay ang mga tawong ingon kanila mao ang magapanakasaka sa kabalayan ug magapamihag sa mga mahuyang babaye nga nahimug-atan sa mga sala ug ginadaldal sa nagkalainlaing mga pangibog,

7.     nga kanunayng managtoon apan bisan unsaon dili gayud managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran.

8.     Ug maingon nga si Janes ug si Jambres misupak kang Moises, maingon man usab kining mga tawhana nagasupak sa kamatuoran, mga tawo nga dunot ug pagpanghunahuna ug minig pagtoo;

9.     apan sila dili mouswag sa unahan, kay ang ilang binoang madayag man unya sa tanan, sama sa binoang niadtong duha ka tawo kaniadto.

 

        

  Paul solemnly warned warned Timothty just as as he told him on his first epistle (1 Ti 4:1) that the Spirit expressly says that in latter times some will depart from their faith, giving heed to deceiving spirits and dotrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods w/c God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth.

  This epistle was probably written between A.D 65 or 67. If you can count from that time of Paul when he wrote this epistle up until our time now, could you imagine the development of the wickedness of the perilous men?

 

  The word perilous here in Greek is chalepoi and do you not know that this is not just an ordinary danger. The Gk chalepoi here was also used by Matthew concerning the demon possessed men in Gadarenes who met Jesus (Matt. 8:28).

 

  So the danger that Paul is talking here is not just a mere danger but it’s more than that. The danger and the wickedness of men in the last days and in the latter times Paul was talking about is extremely ferocious (The persecution of the early Christians – beast, fire, sword, saw, etc).

 

  This is what Paul says, “But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived.” v. 13

 

  Take a careful look at the following verses now concerning the various attitudes of men and ask, “Is this true in our days?”

 

Lovers of Money (Avarice) means desire of wealth.  It will results to:

1.     Family trouble (Pr. 15:27)

2.     Discontentment and disappoinment (Ec. 5:10)

10

Kadtong nahagugma ug salapi dili matagbaw sa salapi; ni kadtong nahagugma sa kadagaya, matagbaw sa pagtubo: kini usab kakawangan man.

3.     Folly (Jer. 17:11)

11

Ingon nga ang buntog magalumlom sa mga itlog nga wala niya ipangitlog, maingon niini kadtong mahimong bahandianon, ug dili sa matarung nga pagkaagi; mobiya kaniya ang iyang bahandi sa taliwala sa iyang mga adlaw, ug sa iyang katapusan siya mahimong usa ka buang.

4.     Apostasy (1 Ti. 6:10)

9

Apan sila nga maikagon gayud nga mahimong dato mangahulog ngadto sa panulay, ngadto sa bitik, ngadto sa daghang binoang ug makadaut nga mga pagpangibug nga nagaunlod sa mga tawo ngadto sa kamatayon ug sa pagkalaglag.

10

Kay ang pagkamahigugmaon ug salapi mao ang gamut sa tanang pagkadautan; ug tungod sa maong pangibug may mga tawo nga nanghisalaag gikan sa pagtoo ug ilang gipalagbaslagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan.

5.     Misery (James 5:3)

3

Ang inyong bulawan ug salapi mahurot sa taya, ug ang ilang taya magasaksi batok kaninyo, magaot-ot sa inyong unod. Kamo nagatigum ug bahandi alang sa katapusang mga adlaw.

 

  Because of this “many will depart from their faith and strayed from their faith.”

  Be careful Christians not to be tempted by the riches of this world. “You can’t serve God and Mammon” – Matt 6:24

 

References for this study.

Matt 7:13-23 – The narrow gate; trees are known by their fruits; I never 

                         knew you.

2 Ti 2:19 – The Lord knows who are His; Christians must depart from

                   iniquity.

 

Application: 2 Timothy 4:1-5

1

¶ Sa atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay, ug pinaagi sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian, ako magatugon kanimo niini:

2

iwali ang pulong; may kahigayonan ka o wala, magmadasigon ka niini; himoa ang pagpamadlong, ang pagsaway, ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo.

3

Kay nagasingabut ang panahon nga ang mga tawo magadumili sa pagpaminaw sa matarung pagtulon-an, hinonoa aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong ug mga magtutudlo nga magahapohap kanila sa ilang nanagkatol nga mga dalunggan,

4

ug ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran ug ipaabong ngadto sa tinumotumo nga mga sugilanon.

5

Apan sa imong bahin batoni kanunay ang pagkamalinawon sa hunahuna, antusa ang mga kasakitan, buhata ang imong katungdanan ingon nga ibanghilista, tumana ang imong mga bulohaton ingon nga ministro.