8 Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo

tungod sa grasya sa Dios.

     9 Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili

man kini bunga sa inyong mga paningkamot.

                                                                                  EPHESIANS 2:8-9

 

(Just Click the Links)

Sermon Notes

MP3 Sermons

Outreach Ministries

Hymnal Videos

Pastors/Leadership Seminar 2009 in the Philippines

Sunday School Bible Study